‘สามเสนนอก’ นำร่อง ‘ร.ร.ดีมีทุกที่’ผู้นำวิชาการ-น.ร.เป็นศูนย์กลาง

‘สามเสนนอก’ นำร่อง ‘ร.ร.ดีมีทุกที่’ผู้นำวิชาการ-น.ร.เป็นศูนย์กลาง

มูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย และสถานทูตออสเตรเลีย มูลนิธิอานันทมหิดล สถานี โทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันจัดทำ โครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดพลังบวกในสังคม และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

โดยนำร่องที่ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง ซึ่งปรับหลักสูตรการเรียนการสอน เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ และมีผู้นำทางวิชาการ หรือครู เป็นผู้ขับเคลื่อน ส่งเสริมศักยภาพ และความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.เล่าว่า โรงเรียนสามเสนนอก ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีมีทุกที่ เพราะเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดโอกาสให้เด็กในชุมชนได้เข้ามาศึกษาภาคบังคับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีส่วนผลักดันให้นักเรียนกล้าแสดงออก ทั้งดนตรี กีฬา และดิจิทัล เพราะเด็กเหล่านี้อาจไม่ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง แต่โรงเรียนสังกัด กทม.ก็มีความพร้อมที่จะส่งเสริมเด็กอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง

‘สามเสนนอก’ นำร่อง ‘ร.ร.ดีมีทุกที่’ผู้นำวิชาการ-น.ร.เป็นศูนย์กลาง

ด้าน นายธนะ ตันติสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนนอกฯ กล่าวว่า การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จะช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ ที่โรงเรียนเด็กมีความสามารถทั้งวิชาการ และกิจกรรม คือดนตรี และกีฬา โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนได้ปรับให้ระดับอนุบาล และประถม เรียนแบบ Online 100% มัธยมเรียน On Site คือเรียนที่โรงเรียนแบบมีระยะห่าง ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีครู หรือผู้นำทางวิชาการ

“ต้องให้กำลังใจบุคลากรทุกคน เพราะการจัดการศึกษายุคปัจจุบันซับซ้อนกว่าสมัยก่อน แต่การปรับตัว ความมุ่งมั่น การทุ่มเทเสียสละ จะนำพาให้การจัดการศึกษาเดินไปสู่อนาคตที่ดีได้ คุณครูต้องมีพลัง กำลังกาย และกำลังใจในการทำงาน แต่สิ่งเหล่านี้จะหวังว่าเกิดขึ้นง่ายๆ ย่อมเป็นไปไม่ได้ เราคือผู้ที่เริ่มต้น และต้องเดินต่อไปให้ได้” นายธนะ กล่าว

ปิดท้ายที่ ด.ช.ปรวีร์ รุ่งอุทัย (ฟิวส์) ชั้น ม.2/1 โรงเรียนสามเสนนอก กล่าวว่า วิกฤตโควิด-19 ทำให้การเรียนยากขึ้น เพราะต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ฟังเนื้อหาไม่ทัน บางครั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี ก็ทำให้เสียโอกาสในการสอบเลื่อนชั้น ตนชอบการเรียนในชั้นมากกว่า

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ hotelsayonara.net

UFA Slot

Releated